Αθήνα, 18-07-24 23:04

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

16-02-23  ΕΣΡ: Απαλλαγή Ρ/Φ Σταθμού ATHENS BEST RADIO Ν. Αττικής ύστερα από Απόφαση του ΣτΕ.

Απόφαση 262/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 26η Ιανουαρίου 2023

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 7.6.2022 και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Γεώργιος Πλειός και Γεώργιος Σαρειδάκης, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η επανεξέταση της υπόθεσης στην οποία αφορούσε η με αριθμό 435/2005 απόφαση του ΕΣΡ, κατόπιν της εν μέρει ακύρωσης αυτής με την με αριθμό 509/2018 απόφαση του ΣτΕ.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 135/24.3.2020, ο οποίος ανατέθηκε στην ειδική επιστήμονα - νομικό Όλγα Γαρουφαλιά. Η Ειδική Επιστήμων υπέβαλε στο ΕΣΡ την με αριθμό πρωτοκόλλου 496/19.5.2022 νομική της εισήγηση παραπέμποντας συνολικώς στα όσα είχε αναπτύξει επί της υποθέσεως στην με αριθμό πρωτοκόλλου 906/5.9.2005 αρχική νομική της εισήγηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρέστησαν, για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 92,6 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ιδιοκτήτριας του ραδιοφωνικού σταθμού «ATHENS BEST RADIO», οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της Αιμίλιος Κουνδουράκης και Ορέστης Γκιόκας, καθώς και ο διαχειριστής της εταιρείας Αλέξανδρος Χριστόπουλος.

Ερωτηθέντες από τον Πρόεδρο, οι Εκπρόσωποι δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιεχόμενο του φακέλου, έλαβαν δε τον λόγο και ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Ζήτησαν στη συνέχεια - και η Ολομέλεια δέχτηκε- να τους παρασχεθεί προθεσμία για την κατάθεση εγγράφου υπομνήματος μέχρι και την 23.6.2022 και ώρα 14.00 και η συζήτηση κηρύχθηκε περαιωμένη. O σταθμός κατέθεσε στη Γραμματεία το με αριθμό πρωτοκόλλου 4006/23.6.2022 υπόμνημα.

Την 6.12.2022 και ώρα 11.00 η Ολομέλεια συνήλθε σε διάσκεψη επί της υποθέσεως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου.

Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο και (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Ευαγγελία Μήτρου, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απούσα η Αντιπρόεδρος Ευτέρπη Κουτζαμάνη - Δρίλια και το μέλος Γεώργιος Πλειός, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε αναλυτικά για την υπόθεση τον απόντα κατά τη συζήτηση Γεώργιο Σαρειδάκη, αναγιγνώσκοντας την έγγραφη εισήγηση και το σύνολο των λοιπών εγγράφων του φακέλου.

Παρέστη επίσης και η ανωτέρω εισηγήτρια, η οποία ανέπτυξε το ζήτημα προφορικώς και αποχώρησε. Η Ολομέλεια, αφού μελέτησε το σύνολο των στοιχείων του φακέλου:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Ι. Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

2.    Το άρθρο 32 του Ν. 4109/2013 ορίζει: «Σε περίπτωση οριστικής παύσης ή διακοπής τουλάχιστον επί εξάμηνο της λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού ή καθυστέρησης καταβολής επί τετράμηνο των αποδοχών στο 1/3 τουλάχιστον του προσωπικού ή του 1/3 των συνολικών αποδοχών του από τους υπόχρεους προς τούτο, η άδεια λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού ανακαλείται από τον ως τότε αδειούχο της.

Ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης από το ήμισυ πλέον ενός τουλάχιστον των εργαζομένων - περιλαμβανομένου του 1/3 τουλάχιστον των δημοσιογράφων αν πρόκειται για ενημερωτικό σταθμό - χορηγείται σε αυτούς άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού στην αντίστοιχη συχνότητα με πρόταση του Ε.Σ.Ρ. και απόφαση του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε.». Κατά τη σαφή έννοια των διατάξεων αυτών, ο αποκτών το δικαίωμα χρήσης της συγκεκριμένης ραδιοφωνικής συχνότητας δεν είναι (καθολικός ή ειδικός διάδοχος) του προηγουμένου φορέως του σταθμού, αλλά αποκτά τούτον πρωτοτύπως, και δη με τίτλο κτήσεως την εκδιδόμενη Υπουργική Απόφαση.

3.    Τέλος, κατά τα στοιχεία β και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 2863/2000, το Ε.Σ.Ρ ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία και επιβάλλει τις από το άρθρο 4 του Ν. 2328/1995 προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΙΙ. Πραγματικό μέρος

Από τα έγγραφα του φακέλου και από τους ισχυρισμούς της εγκαλουμένης (προβληθέντες προφορικώς και εγγράφως) προέκυψαν τα εξής:

Το ΕΣΡ με την υπ’ αριθμ. 435/2005 απόφασή του είχε επιβάλει στην εταιρεία με την επωνυμία «THREE DEE - ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τότε ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού «ATHENS BEST RADIO», την κύρωση της οριστικής διακοπής λειτουργίας του σταθμού, λόγω διοικητικών παραβάσεων, στις οποίες είχε υποπέσει. Κατά της απόφασης η ανωτέρω εταιρεία υπέβαλε την από 7.11.2005 αίτηση αναστολής, η οποία και έγινε δεκτή με την υπ’ αριθμ. 33/2006 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επίσης, υπέβαλε την με αριθμό 7092/2005 αίτηση ακυρώσεως, με την οποία εζητείτο η ακύρωση και εξαφάνιση καθ’ ολοκληρίαν της προσβαλλόμενης απόφασης του ΕΣΡ. Το ΣτΕ με την με αριθμό 509/2018 απόφασή του έκανε εν μέρει δεκτή την αίτηση. Συγκεκριμένα, έκρινε ότι η επιβληθείσα κύρωση ήταν προδήλως δυσανάλογη ως ιδιαιτέρως αυστηρή σε σχέση με την βαρύτητα των συγκεκριμένων παραβάσεων και ως εκ τούτου ενείχε παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας. Γι’ αυτό και ακύρωσε την απόφαση του ΕΣΡ κατά το μέρος που επέβαλε σε βάρος του σταθμού ως προσήκουσα διοικητική κύρωση την οριστική διακοπή λειτουργίας του, αναπέμποντας την υπόθεση στο ΕΣΡ, προκειμένου αυτό να προβεί στην επιβολή επιεικέστερης κύρωσης.

Εντωμεταξύ, μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης του ΣτΕ έλαβαν χώραν τα εξής: Το ΕΣΡ με την με αριθμό 468/2013 απόφασή του διέταξε τη διακοπή της λειτουργίας του σταθμού. Την απόφασή του αυτή ανακάλεσε με την με αριθμό 491/2013 απόφασή του για να μπορέσει να χορηγηθεί άδεια λειτουργίας του σταθμού στους εργαζομένους του (οι οποίοι επρόκειτο να συστήσουν νέα εταιρεία) και οι οποίοι είχαν υποβάλει στο ΕΣΡ αίτηση για χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας μη ενημερωτικού σταθμού τοπικής εμβέλειας δυνάμει του άρθρου 32 του Ν. 4109/2013. Η αίτηση έγινε δεκτή με την με αριθμό 158/2014 απόφαση του ΕΣΡ και προτάθηκε δι’ αυτής στον Υπουργό Τύπου η μεταβολή του φορέα του ραδιοφωνικού σταθμού κατά τις ανωτέρω διατάξεις. Στη συνέχεια, με την με αριθμό 852/2014 απόφαση της Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ εγκρίθηκε η μεταβολή του φορέα και η νέα εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 92,6 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που είχε συσταθεί την 18.5.2015, από τους εργαζομένους του σταθμού, απέκτησε άδεια λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού «ATHENS BEST RADIO».

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Ενόψει των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι η εγκαλούμενη εταιρεία, απέκτησε με πρωτότυπο τρόπο την άδεια λειτουργίας του σταθμού, μέσω μεταβολής του φορέως του σταθμού, με πράξη αρμόδιας Κρατικής Αρχής, χωρίς να υπάρξει μεταβίβαση της επιχείρησης που λειτουργούσε ως τότε τον σταθμό. Επρόκειτο, συνεπώς, για χορήγηση νέας άδειας, σε νέο φορέα (στην κληθείσα ως εγκαλουμένη εταιρεία), ο οποίος δεν υπεισήλθε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προηγούμενου φορέα.

Δεδομένου δε ότι η εν λόγω παράβαση αφορούσε πρόγραμμα που μεταδόθηκε σε χρονικό σημείο που ιδιοκτήτρια του σταθμού ήταν η εταιρεία «THREE DEE - ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και όχι η εγκαλουμένη, η τελευταία ουδεμία ευθύνη φέρει για τις ανωτέρω διοικητικές παραβάσεις και πρέπει απαλλαγεί. Σημειώνεται ότι η αρχική ιδιοκτήτρια του σταθμού εταιρεία κηρύχθηκε σε  κατάσταση πτωχεύσεως με την υπ’ αριθμ. 989/2013 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 92,6 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού «ATHENS BEST RADIO», της κατηγορίας που της αποδόθηκε κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε την 6η Δεκεμβρίου 2022 και δημοσιεύτηκε την 26η Ιανουαρίου 2023.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

επιστροφή

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ
Ruxandra Obreja: “Το DRM είναι το μόνο Ανοιχτό Ψηφιακό Πρότυπο που συνιστά η ITU για όλες τις Ζώνες Συχνοτήτων!”
Ποιό είναι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Ψηφιακού Ραδιοφώνου; Τι είναι το DRM και ποιές είναι οι εφαρμογές του στα FM, Μεσαία Κύματα (AM) και τα Βραχέα Κύματα (SW); Ποιές είναι οι τρέχουσες εξελίξεις ως προς το DRM παγκοσμίως, αλλά και ποιά είναι η αλήθεια για τους DRM Δέκτες (Οικιακούς, Φορητούς και Αυτοκινήτου); Μπορεί να εφαρμοστεί το DRM στην Ελλάδα και ποιά είναι η καλύτερη λύση; Τι είναι η Υπηρεσία Κειμένου Journaline και ποιά τα πλεονεκτήματα της Λειτουργίας Προειδοποίησης Έκτακτης Ανάγκης (EWF). Σε αυτές και άλλες ερωτήσεις κρίσιμης σημασίας απαντά η κα. Ruxandra Obreja, παρέχοντας περισσότερες διεξόδους ως προς την free-to-air εκπομπή για τους σύγχρονους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο.

ΕΣΡ: Ορισμός Πιστοποιημένων Χρηστών της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Παρακολούθησης των Πειθαρχικών Υποθέσεων (e-Peitharxika).
Ορίζουμε, ως πιστοποιημένους χρήστες της εφαρμογής για την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων (e-peitharxika) στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, τις κάτωθι αναφερόμενες υπαλλήλους:

ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού RADIO PARNASS - EXTREME FM Ν. Φωκίδας από τον Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών
Ενόψει τούτων και με βάση τα προεκτεθέντα, διαπιστώνεται η διακοπή της λειτουργίας του ως άνω ραδιοφωνικού σταθμού, καθώς και η διακοπή της έννομης σχέσης του φορέως που τον λειτουργούσε στην ραδιοφωνική συχνότητα 105,2 FM. Ως εκ τούτου, η συχνότητα αυτή ανήκει πλέον (και κατά χρήση) αποκλειστικά και μόνον στο Ελληνικό Κράτος, πράγμα που πρέπει να αναγνωρισθεί.

ΕΣΡ: Διοικητική Κύρωση Προστίμου 3.000€ στον Ρ/Φ Σταθμό METROPOLIS 95,5 FM Ν. Θεσσαλονίκης.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Δέχεται ομόφωνα ότι η εγκαλουμένη παραβίασε - εκ προθέσεως - τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία ως προς τη μετάδοση ατεκμηρίωτων πληροφοριών και ειδήσεων.

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία «METROMEDIA AE», ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «METROPOLIS 95,5 FM» Νομού Θεσσαλονίκης, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

ΕΣΡ: Διοικητική Κύρωση Προστίμου 3.000€ στον Ρ/Φ Σταθμό ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 FM Ν. Αττικής.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

i. Δέχεται ότι η εγκαλουμένη παραβίασε -εκ προθέσεως- τους κανόνες της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας περί εμπορικών ανακοινώσεων/διαφημίσεων, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΡΑ ΕΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΕ, ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 FM Νομού Αττικής, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

ΕΣΡ: Πρόστιμο στον επόμενο ιδιοκτήτη
Διοικητική Κύρωση Προστίμου 5.000€ στον Ρ/Φ Σταθμό KIDSRADIO (πρώην NEWS 247 88,6) Ν. Αττικής, για υπόθεση που αφορά τον προηγούμενο ιδιοκτήτη

ΕΣΡ: Απαλλαγή Ρ/Φ Σταθμού ATHENS BEST RADIO Ν. Αττικής ύστερα από Απόφαση του ΣτΕ.

Απόφαση 262/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 26η Ιανουαρίου 2023


Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης,...


ΕΣΡ: Διοικητική Κύρωση Προστίμου 3.000€ στον Ρ/Φ Σταθμό ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 94,5 Ν. Θεσσαλονίκης.

Απόφαση 270/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 24η Ιανουαρίου 2023

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης,...


ΕΣΡ: Απαλλαγή Τ/Σ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ύστερα από Απόφαση του ΣτΕ.

Απόφαση 44/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 26η Ιανουαρίου 2023

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η επανεξέταση τη...


Μ. Κάτσης & Α. Γκαρά για τον υπό διαβούλευση Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Μέσων ΕΣΡ.
Ο κώδικας δεοντολογίας που παρουσιάστηκε σήμερα από το ΕΣΡ προς διαβούλευση αποτελεί μνημείο απόπειρας, συσκότισης, συγκάλυψης και ελέγχου της πληροφορίας. Οι διατάξεις του περνάνε «αλυσίδες» στην ενημέρωση και το προεδρικό διάταγμα το οποίο θα τις επικυρώσει - αφού λάβει πρώτα τις υπογραφές και τις ευλογίες των συναρμόδιων Υπουργών της καθεστωτικής κυβέρνησης Μητσοτάκη - απλά θα βάλει και τυπικά το «λουκέτο».