Αθήνα, 19-07-24 0:31

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 

29-11-22  ΕΣΡ: Έγκριση Μεταβίβασης Εταιρικών Μεριδίων Ρ/Φ Σταθμού ΗΛΕΚΤΡΑ FM 98.8 Ν. Κορινθίας.

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στον συνήθη γι’ αυτό τόπο την 1.2.2022 και ώρα 11:00 προκειμένου να συζητήσει επί της κατωτέρω υποθέσεως. Συγκροτήθηκε από τους: Αθανάσιο Κουτρομάνο, πρόεδρο, Ευτέρπη Κουτζαμάνη-Δρίλια, αντιπρόεδρο, και (με τηλεδιάσκεψη μέσω «epresence.gov.gr») τα μέλη: Καλλιόπη Διαμαντάκου, Βασίλειο Καραποστόλη, Νικόλαο Κιάο, Γεώργιο Σαρειδάκη και Σωκράτη Τσιχλιά. Απόντα τα μέλη Ευαγγελία Μήτρου και Γεώργιος Πλειός, οι οποίοι είχαν κληθεί νομίμως. Χρέη γραμματέως εκτέλεσε η Αναστασία Μαραζίδου, διοικητική υπάλληλος του ΕΣΡ.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν ο έλεγχος της μεταβίβασης μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΛΟΠΑΣ ΑΕ», φορέως του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΑ FM 98.8» και του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΑ TV» Νομού Κορινθίας, από τους: Θεόδωρο Κοτσώνη (κάτοχο μετοχών ποσοστού 75% της ως άνω εταιρείας) και Κωνσταντίνα Καλλιμάνη (κάτοχο μετοχών ποσοστού 25% της ιδίας ως άνω εταιρείας) προς την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΚ ΜΙΝΤΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΚ MEDIA», με μοναδική μέτοχο την Μαρίνα Σουκούλη, έναντι τιμήματος 3.000 και 2.000 ευρώ, αντιστοίχως. Η παραπάνω μεταβίβαση έγινε δυνάμει του υπ' αριθμόν 18146/11.7.2017 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Κορίνθου Ειρήνης Λάου, το οποίο υπεβλήθη στο ΕΣΡ με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3816/14.7.2017 αίτηση.

Για τον έλεγχο σχηματίστηκε φάκελος με αριθμό 395/20.7.2017, ο οποίος ανατέθηκε στον ειδικό επιστήμονα-οικονομολόγο Ανδρέα Παπανδρέου και στην ειδική επιστήμονα-νομικό Χάρι Τσίγκου. Ο Οικονομολόγος κατέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 148/ΕΣ/5.3.2021 έκθεσή του και η Νομικός την με αριθμ. πρωτ. 375/ΕΣ/19.5.2021 εισήγησή της.

Για την συζήτηση της υποθέσεως ορίστηκε ο αναφερόμενος στην αρχή χρόνος χωρίς να κληθεί η αιτούσα, διότι κρίθηκε ότι δεν υπήρχε ζήτημα προς διευκρίνιση σε σχέση με την ελεγχόμενη μεταβίβαση. Αμέσως μετά τη συζήτηση ακολούθησε διάσκεψη και η Ολομέλεια:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΩΣ ΕΞΗΣ:

I.    Νομικό Μέρος

1.    Το ΕΣΡ είναι η αρμόδια κατά το Σύνταγμα Αρχή (άρθρο 15 παρ. 2) για την άσκηση του άμεσου ελέγχου του κράτους επί της ραδιοφωνίας και της τηλεοράσεως. Ο έλεγχος αυτός λαμβάνει και την μορφή του καθεστώτος της προηγούμενης αδείας.

2.    Στο πλαίσιο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του, το ΕΣΡ ελέγχει, μεταξύ άλλων, μεταβολές στην εταιρική σύνθεση ή τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρείας που γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στο ΕΣΡ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 11 του Ν. 2328/1995. Η εν λόγω διάταξη του Ν. 2328/1995 εξακολουθεί να ισχύει δεδομένου ότι ο Ν. 3592/2007 δεν περιέχει ανάλογες διατάξεις.

3.    Ειδικότερα για τους τηλεοπτικούς σταθμούς η παράγραφος 13 του άρθρου 1 του Ν. 2328/1995 ορίζει: «Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού στο σύνολό της ή μετοχών εταιρείας που κατέχει τέτοια άδεια σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση νέας εταιρείας με τη συμμετοχή επιχείρησης αυτής της κατηγορίας, κάθε μετατροπή της εταιρείας, καθώς και κάθε τροποποίηση του καταστατικού της, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης που πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο ή των πινακίων της χρηματιστηριακής μεταβίβασης μετοχών. Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τους νόμιμους εκπροσώπους ή διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά όργανα, τους απερχόμενους και τους νέους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), προβαίνει στον κατά την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2328/1995, όπως ισχύει, έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων και αποφασίζει είτε για την έγκριση της μεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας».

4.    Το άρθρο 6 παρ. 11 του Ν. 3592/2007, το οποίο ίσχυε κατά τον χρόνο κατάρτισης των ελεγχόμενων πράξεων, όριζε: «Ο υποψήφιος και οι δέκα (10) μεγαλύτεροι μέτοχοι ή κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου του υποψηφίου, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της περ. i του εδαφίου α' της παραγράφου 3 του άρθρου 5, υπόκεινται σε έλεγχο για τη διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. που λειτουργούν στην ημεδαπή, εφόσον αυτοί αποκτούν εισόδημα στην ημεδαπή. Οι εν λόγω μέτοχοι πρέπει να είναι πραγματικοί κύριοι των οικονομικών μέσων που διατέθηκαν για το χρονικό διάστημα συμμετοχής τους στον υποψήφιο, συμπεριλαμβανομένων και των δανείων που αποκτήθηκαν από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν οι μέτοχοι για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο του υποψηφίου δεν επιτρέπεται να αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, που διαπιστώνεται με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3414/2005». Ερμηνεύοντας την παραπάνω ρύθμιση, στο πλαίσιο του ελέγχου μεταβίβασης των μετοχών των τηλεοπτικών επιχειρήσεων, το ΕΣΡ είχε κρίνει ότι ο οικονομικός έλεγχος απόκτησης των μετοχών περιορίζεται στον άμεσο μέτοχο της ελεγχόμενης επιχείρησης (στο πρόσωπο επομένως που απέκτησε τις μετοχές αυτές) χωρίς να επεκτείνεται και στους έμμεσους μετόχους της εταιρείας.

5.    Το ισχύον άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 4339/2015 (όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 5 του Ν. 4496/2017) ορίζει: «Ο υποψήφιος προς αδειοδότηση και μέτοχοι που είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση του υποψηφίου, υπόκεινται σε έλεγχο για τη διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. που λειτουργούν στην ημεδαπή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 του ν. 3592/2007 τηρουμένων των ενωσιακών κανόνων για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και την ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών. Οι εν λόγω μέτοχοι πρέπει να είναι πραγματικοί δικαιούχοι των οικονομικών μέσων που διέθεσαν για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της υποψήφιας εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των δανείων που αποκτήθηκαν από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν οι μέτοχοι για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο του υποψηφίου δεν επιτρέπεται να αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας, κατά την έννοια της παραγράφου 1, που διαπιστώνεται με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3414/2005 (Α' 279)». Από την διάταξη αυτή και σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1, 3 και 5 του ιδίου νόμου, όπως αυτές ερμηνεύθηκαν από το ΕΣΡ (αποφάσεις 63/2018 και 65/2018), προκύπτει ότι ο κοινός νομοθέτης θέλησε, στο πλαίσιο της εξουσιοδότησης που του παρέχει η σχετική συνταγματική ρύθμιση, αφενός να καθίστανται γνωστά όλα τα πραγματικά πρόσωπα που, με οποιονδήποτε τρόπο, ελέγχουν τελικώς την υποψήφια εταιρεία και αφετέρου να επεκτείνεται υποχρεωτικώς ο έλεγχος απόκτησης των οικονομικών μέσων συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της υποψηφίας και στους έμμεσους μετόχους της, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο για την εύρεση των χρηματικών πόρων που σχηματίζουν τα κεφάλαια αυτής. Ειδικότερα μάλιστα, όταν τα υπό κρίση κεφάλαια προέρχονται όχι από ελεγμένους ίδιους χρηματικούς πόρους του άμεσου μετόχου και από χρηματοδότηση που ο τελευταίος έχει λάβει από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και από άλλους νόμιμους και θεσμικώς επιτρεπόμενους φορείς, είναι νομικώς υποχρεωτική η επέκταση του οικονομικού ελέγχου σε τέτοιο βάθος μέχρι να βρεθεί η πραγματική προέλευση των κεφαλαίων της υποψηφίας και να πιστοποιηθεί η αληθινή ταυτότητα των προσώπων που τελικώς συνδέονται με την καταβολή τους. Η προαναφερόμενη διάταξη, ως θεσπισθείσα σε μεταγενέστερο του κρίσιμου για την παρούσα υπόθεση χρόνου δεν έχει αναδρομική ισχύ και δεν τυγχάνει εφαρμογής, σύμφωνα με τους γενικά παραδεκτούς κανόνες, πολλώ δε μάλλον αφού επιβάλλει πρόσθετες -σε σχέση με το παρελθόν- υποχρεώσεις (οικονομικής διαφάνειας) στις ελεγχόμενες εταιρείες.

6.    Για τους ραδιοφωνικούς σταθμούς η παράγραφος 11 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 ορίζει: «Επιτρέπεται η μεταβίβαση της επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού, εφόσον αυτή λειτουργεί με τη μορφή ατομικής επιχείρησης ή εταιρείας και εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή πρόκειται για καθολική μεταβίβαση της επιχείρησης και του συνόλου των βαρών της κατά τις σχετικές κοινές διατάξεις. Κάθε μεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό της ή ποσοστού ή μετοχών ή μεριδίων εταιρείας που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού σε ποσοστό τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1 %) του κεφαλαίου, εντός ή εκτός του Χρηματιστηρίου, κάθε σύσταση εταιρείας με τη συμμετοχή ατομικής επιχείρησης αυτής της κατηγορίας ή κάθε μετατροπή της μορφής της εταιρείας ή κάθε πρόσληψη συνεταίρου σε προσωπική εταιρεία, γνωστοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στο Ε.Σ.Ρ. με κατάθεση αντιγράφου της σχετικής σύμβασης και πρέπει να περιβάλλεται το συμβολαιογραφικό τύπο... Το Ε.Σ.Ρ. ελέγχει τα σχετικά έγγραφα, καλεί σε ακρόαση τους ενδιαφερομένους και ιδίως τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη, τους νόμιμους εκπροσώπους ή διαχειριστές ή άλλα αντίστοιχα εταιρικά όργανα, τους απερχόμενους και τους νέους εταίρους ή μετόχους που κατέχουν ή αποκτούν ποσοστό του κεφαλαίου τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), προβαίνει στον κατά την παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2328/1995, όπως ισχύει, έλεγχο των μέσων χρηματοδότησης της εταιρείας και των εταίρων ή μετόχων και αποφασίζει είτε για την έγκριση της μεταβίβασης είτε για την ανάκληση της άδειας».

7.    Η παράγραφος 12 του ιδίου ως άνω άρθρου ορίζει: «Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο μεταβιβάζονται μετοχές ή μερίδα εταιρείας ή ατομική επιχείρηση που κατέχει την παραπάνω άδεια και το οποίο δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, υποχρεούται να εκποιήσει την επιχείρηση ή το μερίδιο του ή το μερίδιο που υπερβαίνει τα νόμιμα όρια, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών. Κάθε παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας». Παρά την κατάργηση του άρθρου 6 του Ν. 2328/1995 και συνακόλουθα της προπαρατεθείσας παραγράφου 11 (και της μη ρύθμισης του θέματος), ο ως άνω έλεγχος καθίσταται επιβεβλημένος για τους λόγους που προαναφέρθηκαν και κατά τούτο πρέπει να θεωρηθεί ότι τυγχάνει αναλογικής εφαρμογής η διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 1 ιδίου νόμου, η οποία ρυθμίζει, με τρόπο ανάλογο εκείνου της καταργηθείσας παρ. 11 του άρθρου 6 του Ν. 2328/1996, τον έλεγχο μεταβιβάσεων και λοιπών μεταβολών του καταστατικού των τηλεοπτικών επιχειρήσεων.

8.    Εξάλλου, η συνεχιζόμενη λειτουργία ραδιοφωνικών σταθμών προσλαμβάνει, εξ’ αιτίας της παρελεύσεως μεγάλου χρονικού διαστήματος από την ισχύ του άρθρου 53 του Ν. 2778/1999, αντισυνταγματικό χαρακτήρα (πρβλ ΣτΕ 3515/2013, ΟλΣτΕ 3315/2014) τούτο όμως λογικώς δεν οδηγεί σε απαγόρευση της μεταβίβασης λειτουργούντων ραδιοφωνικών σταθμών, ούτε βεβαίως σε ερμηνεία ότι επιτρέπεται η λειτουργία χωρίς οποιονδήποτε έλεγχο.

ΙΙ. Πραγματικό Μέρος

Ο μεν τηλεοπτικός σταθμός με τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΑ TV» έχει την υπ' αριθμόν 6434/Ε/20.3.1998 βεβαίωση νομίμου λειτουργίας του άρθρου 53 Ν. 2778/1999 (ΦΕΚ Α’ 295/30.12.1999), ο δε ραδιοφωνικός σταθμός με τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΑ FM 98.8» έχει την υπ' αριθμόν ΥΠ. ΤΥΠ. 27622/Ε1/27.2.2001 βεβαίωση νομίμου λειτουργίας, του ιδίου ως άνω άρθρου.

Γνωστοποιήθηκε στο ΕΣΡ το υπ' αριθμόν 18146/11.7.2017 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Κορίνθου Ειρήνης Λάου με αντικείμενο τη μεταβίβαση των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΛΟΠΑΣ ΑΕ», φορέως του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΑ FM 98.8» και του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΑ TV» Νομού Κορινθίας. Με το συμβόλαιο αυτό ο Θεόδωρος Κοτσώνης, κάτοχος μετοχών ποσοστού 75% της ως άνω εταιρείας και η Κωνσταντίνα Καλλιμάνη, κάτοχος μετοχών ποσοστού 25% της ιδίας ως άνω εταιρείας, «πωλούν, παραχωρούν, μεταβιβάζουν και παραδίδουν» το σύνολο των μετοχών τους προς την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΚ ΜΙΝΤΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΚ MEDIA», με μοναδική μέτοχο την Μαρίνα Σουκούλη, έναντι τιμήματος 3.000 και 2.000 ευρώ, αντιστοίχως.

Η αποκτώσα νέα μέτοχος υπέβαλε στο ΕΣΡ τις προβλεπόμενες στο νόμο υπεύθυνες δηλώσεις. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι δεν έχει εκχωρήσει προς τρίτα πρόσωπα δικαιώματα ψήφου στην Γενική Συνέλευση της ελεγχόμενης εταιρείας, ούτε έχει υπογράψει οιαδήποτε πράξη σε σχέση με μετοχές, συμβάσεις ενεχυρίασης, προσύμφωνα πωλήσεως ή διαχειριστικά πληρεξούσια. Δήλωσε, επίσης, ότι δεν έχει χορηγήσει δάνειο προς την ελεγχόμενη εταιρεία, δεν έχει καταθέσει κεφάλαια για μελλοντική αύξηση κεφαλαίου της εταιρείας, δεν έχει καταδικαστεί για το αδίκημα της ενεργητικής διαφθοράς, ούτε συντρέχει στο πρόσωπό της ασυμβίβαστη ιδιότητα των άρθρων 11 παρ. 1 (ε) και 12 παρ. 15 του Ν. 2328/1995. Δήλωσε, τέλος, ότι δεν μετέχει σε άλλες ημεδαπές επιχειρήσεις ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο), ενώ μετέχει σε ατομική επιχείριση με την επωνυμία «Μαρίνα Σουκούλη» και στην επιχείριση με την επωνυμία «GPM Ταχυμεταφορές ΜΟΝ. ΙΚΕ». 

Από τον οικονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βάσει στοιχείων και εγγράφων που υποβλήθηκαν, τεκμηριώνεται η κάλυψη του τιμήματος της μεταβίβασης (5.000 ευρώ).

ΙΙΙ. Υπαγωγή

Ενόψει τούτων και με βάση τα προεκτεθέντα, η εν λόγω μεταβίβαση πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου που προαναφέρθηκαν. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή η σχετική αίτηση και να εγκριθεί η μεταβίβαση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Εγκρίνει την (λόγω πωλήσεως) μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων της εταιρείας με την «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΛΟΠΑΣ ΑΕ», φορέως του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΑ FM 98.8» και του τηλεοπτικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΑ TV» Νομού Κορινθίας, από τους Θεόδωρο και Κωνσταντίνα Καλλιμάνη προς την εταιρεία με την επωνυμία «ΜΚ ΜΙΝΤΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ», με μοναδική μέτοχο την Μαρίνα Σουκούλη, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε την 1η Φεβρουαρίου 2022 και δημοσιεύτηκε την 24η Νοεμβρίου 2022.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ρ.                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΖΙΔΟΥ

επιστροφή

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ
Ruxandra Obreja: “Το DRM είναι το μόνο Ανοιχτό Ψηφιακό Πρότυπο που συνιστά η ITU για όλες τις Ζώνες Συχνοτήτων!”
Ποιό είναι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του Ψηφιακού Ραδιοφώνου; Τι είναι το DRM και ποιές είναι οι εφαρμογές του στα FM, Μεσαία Κύματα (AM) και τα Βραχέα Κύματα (SW); Ποιές είναι οι τρέχουσες εξελίξεις ως προς το DRM παγκοσμίως, αλλά και ποιά είναι η αλήθεια για τους DRM Δέκτες (Οικιακούς, Φορητούς και Αυτοκινήτου); Μπορεί να εφαρμοστεί το DRM στην Ελλάδα και ποιά είναι η καλύτερη λύση; Τι είναι η Υπηρεσία Κειμένου Journaline και ποιά τα πλεονεκτήματα της Λειτουργίας Προειδοποίησης Έκτακτης Ανάγκης (EWF). Σε αυτές και άλλες ερωτήσεις κρίσιμης σημασίας απαντά η κα. Ruxandra Obreja, παρέχοντας περισσότερες διεξόδους ως προς την free-to-air εκπομπή για τους σύγχρονους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς στην Ελλάδα και σε όλον τον κόσμο.

ΕΣΡ: Ορισμός Πιστοποιημένων Χρηστών της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Παρακολούθησης των Πειθαρχικών Υποθέσεων (e-Peitharxika).
Ορίζουμε, ως πιστοποιημένους χρήστες της εφαρμογής για την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων (e-peitharxika) στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, τις κάτωθι αναφερόμενες υπαλλήλους:

ΕΣΡ: Διαγραφή Ρ/Φ Σταθμού RADIO PARNASS - EXTREME FM Ν. Φωκίδας από τον Πίνακα Λειτουργούντων Ραδιοφωνικών Σταθμών
Ενόψει τούτων και με βάση τα προεκτεθέντα, διαπιστώνεται η διακοπή της λειτουργίας του ως άνω ραδιοφωνικού σταθμού, καθώς και η διακοπή της έννομης σχέσης του φορέως που τον λειτουργούσε στην ραδιοφωνική συχνότητα 105,2 FM. Ως εκ τούτου, η συχνότητα αυτή ανήκει πλέον (και κατά χρήση) αποκλειστικά και μόνον στο Ελληνικό Κράτος, πράγμα που πρέπει να αναγνωρισθεί.

ΕΣΡ: Διοικητική Κύρωση Προστίμου 3.000€ στον Ρ/Φ Σταθμό METROPOLIS 95,5 FM Ν. Θεσσαλονίκης.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Δέχεται ομόφωνα ότι η εγκαλουμένη παραβίασε - εκ προθέσεως - τη ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία ως προς τη μετάδοση ατεκμηρίωτων πληροφοριών και ειδήσεων.

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία «METROMEDIA AE», ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο «METROPOLIS 95,5 FM» Νομού Θεσσαλονίκης, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

ΕΣΡ: Διοικητική Κύρωση Προστίμου 3.000€ στον Ρ/Φ Σταθμό ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 FM Ν. Αττικής.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

i. Δέχεται ότι η εγκαλουμένη παραβίασε -εκ προθέσεως- τους κανόνες της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας περί εμπορικών ανακοινώσεων/διαφημίσεων, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό.

Επιβάλλει στην εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΡΑ ΕΝΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΕ, ιδιοκτήτρια του ραδιοφωνικού σταθμού με τον διακριτικό τίτλο ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 90,1 FM Νομού Αττικής, τη διοικητική κύρωση του προστίμου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

ΕΣΡ: Πρόστιμο στον επόμενο ιδιοκτήτη
Διοικητική Κύρωση Προστίμου 5.000€ στον Ρ/Φ Σταθμό KIDSRADIO (πρώην NEWS 247 88,6) Ν. Αττικής, για υπόθεση που αφορά τον προηγούμενο ιδιοκτήτη

ΕΣΡ: Απαλλαγή Ρ/Φ Σταθμού ATHENS BEST RADIO Ν. Αττικής ύστερα από Απόφαση του ΣτΕ.

Απόφαση 262/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 26η Ιανουαρίου 2023


Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης,...


ΕΣΡ: Διοικητική Κύρωση Προστίμου 3.000€ στον Ρ/Φ Σταθμό ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 94,5 Ν. Θεσσαλονίκης.

Απόφαση 270/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 24η Ιανουαρίου 2023

Η Ολομέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης,...


ΕΣΡ: Απαλλαγή Τ/Σ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV ύστερα από Απόφαση του ΣτΕ.

Απόφαση 44/2022 - ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΣΡ - 26η Ιανουαρίου 2023

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η επανεξέταση τη...


Μ. Κάτσης & Α. Γκαρά για τον υπό διαβούλευση Κώδικα Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Μέσων ΕΣΡ.
Ο κώδικας δεοντολογίας που παρουσιάστηκε σήμερα από το ΕΣΡ προς διαβούλευση αποτελεί μνημείο απόπειρας, συσκότισης, συγκάλυψης και ελέγχου της πληροφορίας. Οι διατάξεις του περνάνε «αλυσίδες» στην ενημέρωση και το προεδρικό διάταγμα το οποίο θα τις επικυρώσει - αφού λάβει πρώτα τις υπογραφές και τις ευλογίες των συναρμόδιων Υπουργών της καθεστωτικής κυβέρνησης Μητσοτάκη - απλά θα βάλει και τυπικά το «λουκέτο».